Ak sa rozhodnete pre otvorenie prevádzky, aj tu má zákon svoje predpisy a nariadenia. Aby sme vám to o niečo uľahčili, nižšie sme zrhnuli 5 povinností podnikateľa pri otváraní prevádzky.

5 povinností podnikateľa pri otváraní prevádzky
5 povinností podnikateľa pri otváraní prevádzky (Foto: unsplash.com)

Povinnosti podnikateľa pri otváraní prevádzky

1. Podnikateľ pri otváraní novej prevádzky má povinnosť získať povolenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie podnikateľských priestorov do prevádzky. Na základe žiadosti o uvedenia priestorov do prevádzky príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva schváli priestor na podnikanie.

Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Formulár žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky má len jednu stranu a nachádza sa na internetových stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky je 50 eur.

2. Ak si otvárate akúkoľvek potravinovú prevádzku, musíte navyše prevádzku nahlásiť aj na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, resp. na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

3. Ak si ešte len živnosť zakladáte, prevádzkareň môžete nahlásiť hneď v ohlásení o živnosti. Novú prevádzkareň musíte nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne. Ak živnostenskému úradu neohlásite zriadenie prevádzkarne, živnostenský úrad vám môže udeliť pokutu až do výšky 1659 EUR.

4. Zriadenie prevádzkarne musíte nahlásiť aj daňovému úradu. Lehota na splnenie tejto povinnosti je 30 dní odo dňa, kedy ste zriadili prevádzkareň. Túto povinnosť stačí ohlásiť na jednotnom kontaktnom mieste (na živnostenskom úrade), ktoré nahlási skutočnosť na daňový úrad.

5. Nezabúdajte na obec alebo mestskú časť, v ktorej chcete prevádzkovať obchod či podnik. Na úrade musíte oznámiť zriadenie prevádzkarne.