Máme za sebou koniec roka a to pre podnikateľov znamená, že je na čase zbilancovať predošlý rok. Z hľadiska financií je to nevyhnutná záležitosť a ak nechcete mať opletačky so štátom, tak je najlepšie vyhotoviť účtovnú závierku čo najskôr. Ako postupovať pri tomto procese a ktoré zákony sa s ním spájajú?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – ako treba postupovať? (Foto: unsplash.com)

Čo je to účtovná závierka a čo musí obsahovať

Účtovná závierka za predošlý rok je hlavne o spolupráci s vaším účtovníkom. Zisťuje sa stav majetku, záväzkov a kapitálu účtovnej jednotky (vašej firmy). Účtovná závierka je podľa zákona štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

Povinnosť vyhotovenia tejto prezentácie majú tie účtovné jednotky, ktoré v predošlom roku účtovali v sústave podvojného účtovníctva. Skladá sa zo 4 hlavných častí – všeobecné náležitosti (DIČ, IČO, SK NACE a pod.), súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky (tvoria samostatnú časť účtovnej závierky). Rozlišuje sa aj účtovná závierka mikro účtovnej jednotky a účtovnú závierku malej/veľkej účtovnej jednotky.

Druhy účtovnej závierky

Účtovná závierka je posledným krokom účtovnej uzávierky, ktorý zobrazuje informácie o celkovom hospodárení vašej spoločnosti a aj predpokladanom budúcom vývoji. Podľa toho, kedy sa účtovná závierka zostavuje, rozlišujeme štyri základné druhy – riadna účtovná závierka (pravidelne k poslednému dňu účtovaného obdobia), mimoriadna účtovná závierka (v mimoriadnych situáciách), priebežná účtovná závierka (pri nej sa účtovné knihy nezatvárajú) a konsolidovaná účtovná závierka (informuje o konsolidovanom celku a musí ju zostaviť ovládajúca osoba spoločnosti).